ಯುಗಾದಿ (ಪುಸ್ತಕ)

(ಯುಗಾದಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ

ಯುಗಾದಿ
Yugadi.jpg
ಲೇಖಕರುವಸುಧೇಂದ್ರ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾರಕತೆಗಳು
ಪ್ರಕಾಶಕರುಛಂದ ಪುಸ್ತಕ