ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ
(ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯಾ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಮ್ಯಾಸೆಡೋನಿಯ ಎಂಬುದೊಂದು ವಿವಾದಿತ ಹೆಸರು. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: