ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ

ವಿಕಿ ಕುರಿತಾದ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಆಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ತಂತ್ರಾಂಶ.

ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ