ಮಿಥುನ
Mithuna.jpg
ಲೇಖಕರುವಸುಧೇಂದ್ರ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾರಅನುವಾದ
ಪ್ರಕಾಶಕರುಛಂದ ಪುಸ್ತಕ