ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಲೆಯು ಮಾನವ ಶರೀರದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ. ಅದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿದುಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ತಲೆಬುರುಡೆಯಿಂದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಯು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಏಳು ಚಲನೆಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು ಮೂಳೆಯ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.[೧][೨][೩]


ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. Brain Size and Intelligence
  2. Lakoff and Johnson 1980, 1999
  3. Nguyen, A.K.D (2012). "Head Circumference in Canadian Male Adults: Development of a Normalized Chart". International Journal of Morphology. 30 (4): 1474–1480. doi:10.4067/s0717-95022012000400033.[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]