ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ.

ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಂಗಡನೆ
ಸಾಗರ ಪದರ
  0-20 Ma
  20-65 Ma
  >65 Ma
ಖಂಡೀಯ ಪದರ
  Shield
  Orogen
  Basin
  Large igneous province
  Extended crust