ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೆಯದು. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ೪ ಉಪ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗು ೧೨೪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವವು ೧೮ ದಿನದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ೧೦ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Bhagvad Gita.jpg