ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ್ವೀಪಗಳು

ನೈರುತ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ್ವೀಪಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ
  ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು
  ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳು
ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ನಕ್ಷೆ