ಬೋಡೊ ಭಾಷೆ

(ಬೋಡೊ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)


ಬೋಡೋ ಭಾಷಾವರ್ಗ : ಬೋಡೋ, ದಯೋರಿ, ದಿಮಾಸ, ಗಾರೋ, ಚುಮಲಿಯ, ಕಛಾರಿ, ಕೊಂಚ್, ಲುಲಾಂಗ್ ಮಚ್, ಮಿಕಿರ್, ನ್ಯಾಟಿಯ, ರಾಭಾ, ರೆಯಂಗ್, ತ್ರಿಪುರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ.

Bodo
बड़ो
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
India, with a few small communities in Nepal
ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
2.5 million (Bodo 1.9 million), (Mech 0.6 million)
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: Sino-Tibetan
 Brahmaputran
  Bodo–Koch
   Bodo–Garo
    Bodo
     Bodo
ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ISO 639-2: ಸೇರಿಸಬೇಕು
ISO/FDIS 639-3: brx

ಬೋಡೋ-ಗಾರೊ ಭಾಷೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಚೀನಿ-ಟಿಬೆಟನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ. ಬೋಡೋ ಹೆಸರು ಹೆಸರುಗಳಾದ 'ಬೋಡಿಕ್' ಮತ್ತು 'ಬೋಡಿಶ್' ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್‍ನ 'ಬೋಡ್' ಎಂಬ ಪದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬೋಡೋ ಭಾಷೆ ಗಾರೊ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ : ಬೋಡೋ ಮತ್ತು ಗಾರೋ. ಬೋಡೊ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ. ಕೊಕ್ಬೊರೊಕ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪುರಿ, ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.