'ಬೀಟ ಕಣ'(β) ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತು ರೂಪಾಂತರಹೊಂದುವಾಗ ತನ್ನ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಋಣವಿದ್ಯುದಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಕೆಲವು ಧನವಿದ್ಯುದಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಧನವಿದ್ಯುದಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಟ ಕಣಗಳನ್ನು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್[೧] ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವ ಕಣಗಳೇ ಋಣ ವಿದ್ಯುದಂಶವಿರುವ ಬೀಟ ಕಣಗಳು.

ಬೀಟ ಕಣ

ಬೀಟ ಕ್ಷಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧನವಿದ್ಯುದಂಶವಿರುವ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೀಟ ಕ್ಷಯ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಬೀಟಾ ಕಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ .ಏಕೆಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೀಟಾ ಕಣವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ! ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಬೀಟಾ ಕಣಗಳ ವಿಕಿರಣ ಇದನ್ನು ಬೀಟಾ ಕಿರಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಯಾನಿಕರಿಸುವ ಒಂದು ರೂಪ.


ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಳೆತ (β- ಕೊಳೆತ) ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕೊಳೆತ (β + ಕೊಳೆತ)ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕೊಳೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಸ್ಥಿರವಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾದಾಗ ಈ ಬೀಟಾ ಕೊಳೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೀಟಾ ಕಣದ ಗುಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನ್
  2. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಾಮಾ ರೇಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೂಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ಮೂರು ವಿಧದಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಬೀಟಾ ಕಣಗಳು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಳನುಗ್ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
  2. ಬೀಟಾ ಕಣಗಳು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಯಾನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.

ಬೀಟಾ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಬೀಟಾ ಕಣಗಳು ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಕೊಳೆತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.


ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣದ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? ಬೀಟಾ ಕಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವು ಇದು ಎಂದು ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಕಣ ಬೀಜಕಣಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುಯವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೀಟಾ ಕಣವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸಮೂಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಷ್ಟು ಹೂಗುತ್ತದೆ. ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ: ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಬೀಟಾ ಕಣ ಹೊರಸೂಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕೊಳೆತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ ಕೊಳೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀಟಾ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚನ ಅಥವಾ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಸರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಬೀಟಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಬೀಜಕಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಮಾಣು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

[೨]

  1. https://www.britannica.com/science/beta-decay
  2. http://www.arpansa.gov.au/RadiationProtection/Basics/beta.cfm
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೀಟ_ಕಣ&oldid=742700" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ