ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆ ಪಂಚಾಮೃತ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆ ಪಂಚಾಮೃತ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆ ಪಂಚಾಮೃತ
ನಿರ್ದೇಶನಎಂ.ಬಿ. ಗಣೇಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕೆ.ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಪ್ರತಿಮಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಧವರಾವ್
ಸಂಗೀತಎ.ಆರ್.ಕೆ.ಸ್ವಾಮಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೩
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಸ್