ನೊಗ

ಹಳೇ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ.

ನೊಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಎತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಸಲಾದ ಒಂದು ಮರದ ತೊಲೆ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೊಗ ಹೂಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ; ಕೆಲವು ನೊಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ನೊಗಗಳಿವೆ. ನೊಗ ಹೂಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳು, ಕತ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ನೊಗ ಹೂಡಿರುವ ಎತ್ತುಗಳಿರುವ ಗಾಡಿ

ಸ್ಕಂದ ನೊಗಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಕಂದ ನೊಗವು ಎತ್ತುಗಳ ಸ್ಕಂದದ, ಅಥವಾ ಹೆಗಲ ಮೂಳೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸರಿಕೂಡುವ ನೊಗ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಸ್ಕಂದದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಜೋಡಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೊಗವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಎಳೆತವು ಸ್ವತಃ ನೊಗದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ, ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಸ್ಕಂದ ನೊಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕಂದದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಡುಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜ಼ೆಬು ದನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೊಗ&oldid=910445" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ