ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರ

ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಾಲತಾಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.