ದ್ವೀಪಸಮೂಹವು ಭೂಪದರದ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ದ್ವೀಪಗಳ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಥವಾ ಗುಂಪು. ಈ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏಗಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಂತಹ ಹಲವಾರು ಚದರಿದ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವೀಪಸಮೂಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂರಾಶಿಯು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕಾಟ್‌ಲಂಡ್ ಅದರ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತ ೭೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದ ಮೆರ್ಗುಯ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹ

ದ್ವೀಪಸಮೂಹ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ archipelagus) ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಏಜಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳು (ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮುದ್ರ ದ್ವೀಪಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರಣ) ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಪದವನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ದ್ವೀಪದ ಗುಂಪನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.