ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ

(ದೊಡ್ಡಾನೆಕುಂದಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ. ಈ ಶಾಸನ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ ೧೩೦೪ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರ 8'X 6'. ಇದು ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಶಿಲಾಸನ
ಸ್ಥಳದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ
ಎತ್ತರ[convert: invalid number]
ನಿರ್ಮಾಣCE1304
Map
ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ

ಶಾಸನ ಪಠ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಿಕದ ಒಂಭತ್ತನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ BN53 ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಶಾಸನದ ಪಠ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. [೧]

53
1.ஸ்வஸ்ததி ஸமஸ்தப4வநநாச0ரய ஸ்ரீ ப்ர்ருதுவதி
2.வல்ல மஹநாரநாஜநாயதிரநாஜ பரநார-
3.ததீச0வர த3வரநாவததி பரவரநாததீச0வர யநா-
4.தவ குலநாம்ப 3ரத3வதிமணதி ஸர்வஞ சூடநாமணதி மலரநாஜரநாஜ
5.மலலபருளகண்ட கண்டபபருண்ட கதன ப்ரசண்-
6.ட ஏகநாங்கவீர நஸஹநாயஸஸூர ஸனதிவநார ஸியதி
7.கதிநாதிதுக்கமல்ல ஜலதுங்கரநாம லவய்நாதீப 4க-
8.ண்டீப 4வ மகரநாசசதிய நதிர்மூல பசநாளரநாசசதி ப்ரஷ்டநா-
9.சநாநாதிய பநாண்டியகுல ஸமுதநா4ண நதிசசங்க
10.ப்ரதநாபச சக்ரவதததி பஹநாஸள ஸ்ரீவீரப 3ல்லநாள பத-
11.வரசர் வநாளுக்குந் ததநாளுக்குஞ் தஜயமநாக ஸ்வஸ்ததி
12.ஸ்ரீ மநாசந்ததிநநாட்டு தபநாதியநநாட்டு பமல-
13.முகதது வீரவல்லநாளபதவ நநாட்டு நநாயக -
14.ஞ்தசய்வநான் வதில்லகநாமதிண்டனுள்ளதிட்ட நநாட்ட-
15.வரும் ஸ்வஸ்ததிஸ்ரீ மனுமஹப்ரஸநாததம்ம..
16.ணன் மநாசசன்… … …ததில்லப்பர் ஊர்……அததிகநா-
17.நாதிகளும் ஸ்வஸ்ததி ஸ்ரீஉலடயநார் சதிவதகங்தகஉ-
18.லடய நநாயநாநநார்க்கு தநா3னஸநாத 4ன ப்ரமநாணம் பண்-
19.ணதிக் குடுததப் பநாதிசநாவது பதவர் வீரவல்லநாளபத
20.வரசர் வடக்கு ஆநாதியநார்பமல் எடுததுவதிட்டு
21.நநாக்கதிகுண்டிக் பகநாட்லடயும் அழதிதது தவ-
22.ன்று பலடஇ பதநாரசமுதததிரதததிபல எழுந்தருளதி
23.ருந்து துஷ்ட நதிக்3ரஹம் சதிஷ்ட சதிஷ்ட ப்ரததிபநானம்
24.பண்ணதி ப்ருதுவதி ரநாசசதியம் பண்ணதிநநா………….
25.க ப்ரநாதததிலகயதில் எங்கள் நநாட்டில் எரு-
26.மூநாதிக்கடப்பள்ளதி தநற்குந்ததி நஞ்லச பஞ்லச
27.நநாற்பநாற்தகல்லலயும் கதீதணநாக்கதின கதிணறு பமபனநா-
28.க்கதின மரமும் உட்ப்பட சந்தரநாதததிததவலரயு-
29.ம் நடப்பதநாக கலியுக வருஷம் 4649 ச 0 பநா-
30.த3தம் 1225 இதன்பமல் தசல்லநானதிந்ற க்பரநாததி
31. ஸம்வதசசரதது பரட்டநாததிமநாஸம் 10 ததியும் மூல ந -
32.க்ஷதரமும் தபற்ற நநாள் உலடயநார் சதிவதகங்லகஉலடயநா-
33.ர்க்குத ததிருப்படிமநாற்றுக்கு தநாரநா பூர்வமநாக உதகம்ப-
34.ண்ணதி குடுதபதநாம் நநாட்டவபரநாம் ஸ்வத 3ததநாம் ப-
35.ஹஹுததநாம் வநாபயநா ஹபரத வஸஹுந்தர சஷ்டி2வருஷஸ
36.ஹஸ்ரநாணதி வதிஷ்டநா2யநாங் சநாயபத க்நாதிமதி இதந்ம-
37.ததுக்கு இயநாவதனநாருவன் லங்கணம் பபசதின-
38.வன் தகங்லகக்கலரயதிற்க் குரநாற் பச
39.லவக் தகநான்றநான் பநாவதபத பபநாக
40.கடவன் இததன்மம் ஸ்ரீமநாபஹஸ்வர
41.லக்ஷ சப 4மஸ்து

ಅರ್ಥ ಬದಲಾಯಿಸಿ

(Tamil)- For victory to the sword and arm of the refuge of the world, favourite of earth and fortune, maharajadhiraja paramesvara, lord of the excellent city of Dvaravati, sun in the sky of the yadava family, crest-jewel of the all-knowing, king of the hill kings, champion over the hill chiefs, terrible to warriors, fierce in war, sole warrior, unassisted hero, Sanivara-siddhi, Giridurga-malls, a Rama in firmness of character, a lion to the elephants his enemies, uprooter of the Makars chakravatti, Hosala-sri-vira-Ballala-Devarasar :- While vira-Vallala-Devarasar was ruling the earth, punishing the wicked and protecting the good, having taken his residence in Dorasamuttira, after having led an expedition against the Ariyas in the north, destroyed the fort of Nakkigundi and achieved victory- (On the date specified), we the inhabitants of the nadu, granted, with pouring of water, to continue for as long as the moon and the sun endure, the wet and dry lands with their four boundaries, including the trees overground and the wells underground, in the villages of Nerkundi and Eru-markadappalli of our nadu, in order to provide for offerings of rice for the god Sivagengai-udaiyar- He who confiscates lands, whether given by himself or by another, is born a worm in ordure for sixty thousand years. (Usual final imprecatory sentence). This charity is under the protection of Mahesvaras. May there be prosperity.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. Rice, B. Lewis. ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಸಂಪುಟ ೯ (in English) (1905 ed.). Mysore. Dept. of Archaeology.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)

ಹೊರಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ