ದೆಹಲಿವಾರ್ತೆ - ಇದು ಮುಂಬಯಿ, ದೆಹಲಿ, ಪಣಜಿ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು . ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.