ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ. ಅದು ಮಹಾಲಯ, ಷಷ್ಠಿ, ಮಹಾ ಸಪ್ತಮಿ, ಮಹಾ ಅಷ್ಟಮಿ, ಮಹಾ ನವಮಿ, ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಆಚರಣೆಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎರಡುವಾರಗಳನ್ನು ದೇವಿ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Durgapuja