ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೇಖಕಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕಿಯರು

ಲೇಖಕಿ/ಸಾಧಕಿಯರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶ್ರುತಿ ಸಿನಿಮಾ