ದಂಟು ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕ ಪಂಗಡ. ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಹೂಜೋಡಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗೊಂಚಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ೬೦ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂಗಡದ ಸದಸ್ಯಸಸ್ಯಗಳು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಸೆಲೋಸಿಯಾ ಪಂಗಡದ ಸದಸ್ಯಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.

Amaranthus tricolor0.jpg