ಟಾಕ್ಲಮಕಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ

ಟಾಕ್ಲಮಕಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಈಶಾನ್ಯ ಚೀನದಲ್ಲಿರುವ ಮರುಭೂಮಿ.ಟಾಕ್ಲಮಕಾನ್ ಎಂದರೆ "ಒಳಗೆ ಹೋಗು.ನೀನೆಂದಿಗೂ ಹೊರಬರಲಾರೆ" ಎಂದು ಅರ್ಥ.ಇದು ಸುಮಾರು ೩,೩೭,೦೦೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ ಟಾರಿಮ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದೆ.

ಟಾಕ್ಲಮಕಾನ್ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಟಾರಿಮ್ ಜಲಾನಯನಪ್ರದೇಶ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ