ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ

ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಂಗಮರು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಕ್ಷೆಪಡೆಯುವ ಪದ್ದತಿ.