ಗ್ಯಾನಿ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ( ಮೇ ೦೫, ೧೯೧೬ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫,೧೯೯೪) ಭಾರತರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಇವರು ೧೯೮೨ - ೧೯೮೭ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಗ್ಯಾನಿ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್
ಜೈಲ್ ಸಿ೦ಗ್
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ ೦೫ ೧೯೧೬
ನಿಧನರಾದ ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ೧೯೯೪
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು
ಅವಧಿಯ ಕ್ರಮಾಂಕ: ೭ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ ೨೫ ೧೯೮೨
ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ ೨೫ ೧೯೮೭
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ: ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮನ್ದಪ್ಪಗಿನ ಅಕ್ಷರ