ಜಲಪಾತ (ಕಾದಂಬರಿ)

ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ