ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ