ಛಾಯಾಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಜಗತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಿಂಬವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು "ಛಾಯಾಚಿತ್ರ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

೧೮೨೬ರಲ್ಲಿ ನಿಸೆಫೊರ್ ನಿಎಪ್ಸೆ ಇಂದ ತಗೆಯಲಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಥಮ ಯಶಸ್ವೀ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ