ಚೇಳು ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನ ಛಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಚೇಳು
Chelu.jpg
ಮುಖ ಪುಟ
ಲೇಖಕರುವಸುಧೇಂದ್ರ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾರಕತೆಗಳು
ಪ್ರಕಾಶಕರುಛಂದ ಪುಸ್ತಕ