ಗೇರಸೊಪ್ಪಾ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ೩೨ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ ಜೋಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಗೇರುಸೊಪ್ಪಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದ್ಗಾರದಿಂದ ೬ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಸಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಭ್ಯೈರಾದೇವಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ