'ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ' ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇತು ಹಾಕುವುದು.

Detail from a painting by Pisanello, 1436–1438.