ಗಣಿತ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಮೂರ್ತ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಮಾಣ,ರಚನೆ,ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.; ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟವೆಂದು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಗಣಿತದ ನಮೂನೆಯಾಗಿದೆ

ಗಣಿತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವಕಾಶ, ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ. ಗಣಿತದ ನಿಖರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಗಣಿತ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವೆ?', 'ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೆ?' ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮತವಿಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

ವಿಭಾಗಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಮಾಣಸಂಪಾದಿಸಿ

         
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಢ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ವಿನ್ಯಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

  96px    
ಅಂಕ ಗಣಿತ Abstract algebra Group theory Order theory

Spaceಸಂಪಾದಿಸಿ

         
ರೇಖಾಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ Differential geometry Topology Fractal geometry

ಬದಲಾವಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

       
ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಸದಿಶ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ Differential equations Dynamical systems ಗೊಂದಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಧಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

     
ಗಣಿತ ತರ್ಕ ಗಣಶಾಸ್ತ್ರ Category theory

Discrete Mathematicsಸಂಪಾದಿಸಿ

       
Combinatorics Theory of computation ಗೂಢಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ Graph theory

ಉಪಯುಕ್ತ ಗಣಿತಸಂಪಾದಿಸಿ

Mathematical physicsAnalytical mechanicsMathematical fluid dynamicsNumerical analysisOptimizationProbabilityಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರMathematical economicsFinancial mathematicsGame theoryMathematical biologyCryptographyOperations research
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಿತ&oldid=709482" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ