ವರ್ಷ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೦ ಜೂಲಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.

ಮರಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ