ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ನಾಯಕ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಂಡತಿ

ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೧, ೧೮೬೯ - ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೨, ೧೯೪೪) ಮೊಹನದಾಸ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪತ್ನಿ. 1999 .12.2.shivaraj walikar

ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ