ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಂಗಮರು ಕಂತೆ ಭಿಕ್ಷೆಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ.