ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ (ದ್ಯು), ಭೂಮಿ (ಪೃಥ್ವಿ) ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೩೩ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧೦೨೮ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇಂದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಧೀರ ದೇವರು, ವೃತ್ರನ ಹಂತಕ ಮತ್ತು ವಲನ ವಿನಾಶಕ, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ವಿಮೋಚಕ; ಅಗ್ನಿ, ಯಜ್ಞದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಸಂದೇಶವಾಹಕ; ಮತ್ತು ಸೋಮ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾನೀಯ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು.