ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು

(ಉಪ ದಿಕ್ಕು ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಉಪ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾಲ್ಕು. ಆಗ್ನೇಯ, ಈಶಾನ್ಯ, ನೈರುತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ.