ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ

ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ
ಜನನ೧೧೬೦
ಅಂಕಿತನಾಮಗಾರುಡೇಶ್ವರಲಿಂಗ