ಈ ಲೇಖನವು ಪದದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ (ಚಲನಚಿತ್ರ) ನೋಡಿ


ಉಡುಗೊರೆಯು ಪಾವತಿಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಲಾದ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ.ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಿಕೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣ, ಸರಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಉಡುಗೊರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಇತರ ಸಂತೋಷದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದುಃಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನಗಳು ಮತ್ತು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟವು .

ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದರೆ, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ನೀಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಿಕೆಯು ಪರಸ್ಪರತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದಾದರೂ, ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಣ, ಸರಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವುದೇ ಐಟಂ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು, ಅದು ಇತರರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. [೧] ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಉಡುಗೊರೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದದಿಂದ ಸುತ್ತಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೊಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಚೀನೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಕಾಗದದಿಂದ ಸುತ್ತುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರಣಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾಮುಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [೨]

ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂದರೇ:ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ
 • ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ.
 • ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ.
 • ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ.
 • ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು.
 • ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು.
 • ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲು

ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಪರಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ರಿಸೀವರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಅಂಡರ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕುಶಲ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ.[೩]

ಅನಗತ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅದರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡೆಡ್‌ವೈಟ್ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಮರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ" ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. [೪] ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಆನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. "ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ವಸ್ತುಗಳು". lovelocal.in.
 2. ಬ್ರಿಗ್ಯಾಮ್, ಜಾನ್ ಕಾರ್ಲ್ (1986). ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ. p. 322.
 3. ಬ್ರೇಕರ್, ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಬಿ . (2004). ನಿಮ್ಮ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕುಶಲತೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ. ISBN 978-0-07-144672-3.
 4. ಲೀ, ತಿಮೋತಿ ಬಿ. (December 21, 2016). "ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕರಣ". Vox. Retrieved December 5, 2017."https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಡುಗೊರೆ&oldid=1084950" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ