ಇಂದೂಧರ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಲೇಖಕರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಕವನಸಂಕಲನಗಳು:

  • ಬಂಡಾಯ