ಆಲೋಚನೆ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ಯೋಚನೆ, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪದವಾದ ಚಿಂತನೆ
  • ವೈಯಕ್ತಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆಲೋಚನೆ&oldid=834578" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ