ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೀಲ
ನಿರ್ದೇಶನದ್ವಾರಕೀಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕದ್ವಾರಕೀಶ್
ಚಿತ್ರಕಥೆದ್ವಾರಕೀಶ್
ಕಥೆದ್ವಾರಕೀಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಚರಣರಾಜ್ ಶಹೀಲ ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಸಂಗೀತಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದೇವಿಪ್ರಸಾದ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೬
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ್ವಾರಕೀಶ್ ಚಿತ್ರ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್