ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರ ವರ್ಣಮಾಲೆ.

ಅ.ಸಂ.ಲಿ.ವ.

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರ ವರ್ಣಮಾಲೆ ( ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ :International Alphabet of Sanskrit Transliteration,ಅ.ಸಂ.ಲಿ.ವ. )ಸಂಸ್ಕೃತ -ಆಧಾರಿತ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮನೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಲಿಪ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅ.ಸಂ.ಲಿ.ವ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಮನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ಕೋಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ, ISO-15919 ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರ ವರ್ಣಮಾಲೆಯು 1894 ರಲ್ಲಿ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಗಳನ್ನೂ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರೋಮನೀಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್: National Library at Kolkata Romanization ) ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರೋಮನೈಸೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.