ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾದ ಅರ್ಥ
  • ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಷಕನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಾದ ಅರ್ಥ
  • ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಹಣಕಾಸು

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅರ್ಥ&oldid=802171" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ