ಅಪಾಯ

ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾನಿ, ಗಾಯ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಭವ ಬೆದರಿಕೆ , ಇದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಅಪಾಯ,ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪರಸ್ಪರ ಎಂದು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪರಿಮೇಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಗಿದೆ.

Walker cartoon about the risks of European nations fighting over Asian territory

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಅಪಾಯ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ,ಇದು ಉಂಟಾದರೆ,ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು [ಯೋಜನೆಯ] ಉದ್ದೇಶ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
 • ಅಪಾಯ,ಮೌಲ್ಯದ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
 • ಹಣಕಾಸು : ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅಸಲಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 • ವಿಮೆ: ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲ.

ರೀತಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
Pearl river fire

ಅಪಾಯದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. . ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ. . ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯದ ಅರ್ಥ,

 1. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಆಗಿದೆ.
 2. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೇನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾದ್ಧದಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯದ ರೀತಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 1. ಬಡ್ಡಿದರದ ಅಪಾಯ
 2. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ
 3. ಖರೀದಿ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯದ ಅಥವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ.

ಬಡ್ಡಿದರದ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಡ್ಡಿದರದ ಅಪಾಯ ಕಾರಣ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರ ದರದ ಸಾಗಿಸುವ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಲೆ ಕಂಡ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ಅದು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಲೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯದ ಅಥವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಖರೀದಿ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ,ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದು ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವ ರಿಂದವಾಗುತ್ತದೆ (ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ).ಇದು ಒಂದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನೋಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೀರುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಪಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ (ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ), ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯದ ರೀತಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 1. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ
 2. ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅಪಾಯ
 3. ನಿರಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪಾಯವನ್ನು ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರ ಆವರ್ತಗಳನ್ನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಣಾಮ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುವಲಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅಪಾಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯ ಸಹ ಸಾಲದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವು,

 • ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಣ. ಉದಾ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ.
 • ಎರವಲು ಹಣ. ಉದಾ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳನ್ನು.
 • ಉಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆ. ಉದಾ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ.

ನಿರಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣ ಮಾನವ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಫಲವಾದ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಅಪಾಯ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಜನರು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುರುತಿನ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಪಾಯಗಳ ಆದ್ಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾನಿಟರ್, ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಧ್ಯೇಯವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಪಾಯನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಜಿತ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮ-ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯಗಳ ನಿಭಾಯಿಸಲು - ಸರಳವಾಗಿ, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವಾಗಿದೆ.ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

 
ISS impact risk

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಸಂಪಾದಿಸಿ

೧.ಅಪಾಯದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಘಟನೆಗಳು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಳೆದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಅಪಾಯ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.ಈ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಎರಡೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ತಂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಯೋಜನೆಯ ತಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಭವ, ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ತಾಂತ್ರಿಕ
 • ವೆಚ್ಚ
 • ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
 • ಕ್ಲೈಂಟ್
 • ಕರಾರಿನ
 • ಹವಾಮಾನ
 • ಹಣಕಾಸು
 • ರಾಜಕೀಯ
 • ಪರಿಸರ
 • ಜನರು

ಜನರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜನರ ಹಠಾತ್ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೇರಿವೆ.

೨.ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂಡವು ಅಪಾಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಮ.ಕೆಲವು ಅಪಾಯ ಘಟನೆಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ನಿರ್ಮಾಣದ, ಪ್ರತಿ ನಷ್ಟವೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ, ಉನ್ನತ ಮಧ್ಯಮ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಂಶಗಳು-ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

೩.ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ, ಯೋಜನೆಯ ತಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಯ ಇದು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ತಂಡ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲೂ:

 • ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುವುದು
 • ಅಪಾಯ ಹಂಚಿಕೆ
 • ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
 • ಅಪಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಈ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಪಾಯ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕ್ರಮಗಳು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

೪.ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯೋಜನೆಯ ಅಪಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಲಾಭ ವಿರುದ್ಧ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರ ಮುಷ್ಕರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ರೈಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಉಪಕರಣದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ತುಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆ, ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ತಡವಾಗಿ ಉಪಕರಣ ವಿತರಣಾ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಣ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯೋಜನೆಯ ತಂಡವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಧಿಗಳು. ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಪಾಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೂ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಐಟಂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಲಹೆ ಓದುವಿಕೆ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಪಾಯ&oldid=1128773" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ