ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಅಥವಾ "ಸೂಚನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ" ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೆಯದು. ಅದು ೨ ಉಪ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ೧೬೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರ್ವವನ್ನು "ಉಪದೇಶಗಳ ಪುಸ್ತಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Krishna and sages instructing Yudhisthira.jpg