ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಬದಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ (ಅನುನಾಸಿಕ) ಬಂದಾಗ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ:

  1. ವಾಕ್ + ಮಯ = ವಾಙ್ಮಯ
  2. ಜಗತ್ + ಮಾತಾ = ಜಗನ್ಮಾತಾ
  3. ತತ್ + ಮಾಯ = ತನ್ಮಯ

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಿರೋಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ