ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳ ಅಂಶಾಂಶಿ ಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸೇರಿ ಆಗುವುದು. ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರೆತು ಅಂಶಿಯಲ್ಲ.

  ತಲೆಯ + ಮುಂದು = ಮುಂದಲೆ 
  ಮೈಯಿನ + ಮೇಲೆ = ಮೇಲ್ಮೈ
   ಕೈಯ + ಅಡಿ = ಅಂಗೈ


1.ತಲೆಯ + ಮುಂದು = ಮುಂದಲೆ

2.ರಾತ್ರಿಯ + ನಡು = ನಡುರಾತ್ರಿ

3.ಕಾಱನ + ಅಡಿ = ಅಂಗಾಲು

4.ನಾಅಗೆಯ + ತುದಿ = ತುದಿನಾಅಗ

5.ತಲೆಯ + ಹಿಂದು = ಹಿಂದಲೆ

6.ಗೋಡೆಯ + ನಡುವೆ = ನಡುಗೋಡೆ

7.ಕಾರಿನ + ಮುಂದು = ಮುಂಗಾರ

8.ಬಾಗಿಲ + ಹಿಂದೆ = ಹಿಂಬಾಗಿ

9.ಅಡವಿಯ + ನಡು = ನಟ್ಟಡವಿ

10.ಬಾಗಿಲ + ಮುಂದು = ಮುಂಬಾ

ಅಂಠ ಎಕಂಓಚೋನಜ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಂಚನ