ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಸು ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ "ಗುದದ ಮೂಲಕ ಅಪಾನವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು" ಅಥವಾ "ವಾಯುತುಂಬಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ", ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ "ಕರುಳು ಅಥವಾ ಉದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದು; ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ವಾಯು ತುಂಬಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂಥದ್ದು" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧] ಉದರವಾಯು ಶಬ್ದವು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಬ್ದವೂ ಆಗಿದೆ.[೨] ಈ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕರುಳು ಅನಿಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಅನಿಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಉದರವಾಯುವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

  1. "Medical Dictionary: Flatulent". Merriam-Webster. Retrieved August 24, 2015.
  2. "Medical Dictionary: Flatus". Merriam-Webster. Retrieved August 24, 2015.