ಸ್ರಗ್ಧರಾ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ೨೧ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಇದರ ಗಣವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಣಗಳು "ಮರಭನಯಯಯ"
ಇದರ ಸೂತ್ರಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ "ತೋರಲ್ ಮಂ ರಂಭನಂ ಮೂಯಗಣಮುಮದೆತಾಂ ಸ್ರಗ್ಧರಾ ವೃತ್ತಮಕ್ಕುಂ"

ಸ್ರಗ್ಧರಾ ವೃತ್ತ
_ _ _ _ U _ _ U U U U U U __ U _ _ U __
ತೋರಲ್ ಮಂ ರಂಭನಂ ಮೂಯಗ ಣಮುಮ ದೆತಾಂ ಸ್ರ ಗ್ಧರಾ ವೃ ತ್ತಮಕ್ಕುಂ

ಉದಾಹರಣೆ
ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ್ಯಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತನನೆನೆ ಜನರಾ ತಾಪಮಂ ಪೆರ್ಚಿಸುತ್ತುಂ
ವಾರಸ್ತ್ರೀರಕ್ತವರ್ಣಾಧರದೊಳುರೆ ನಿಲಲ್ ಜಾರುತುಂ ಪೋದನಂ ಕಾ-
ಮಾರಿಪ್ರಾಸಪ್ರತೀಕ್ಷಾನಿರತನತಿಭಯಭ್ರಾಂತನಂ ಪೋಲ್ವವೋಲೇ
ಸೇರುತ್ತುಂ ನೀರನಾಗಳ್ ನಿರುಕಿಪರಿಗೆ ತಾಂ ಕಂಡನಾ ನೀರಜಾಪ್ತಂ||
(ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ವರ್ಣನೆಯ ಮುಕ್ತಕ)
ಸಂಸ್ಕೃತಕನ್ನಡಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪದ್ಯಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.