ಸೌರಾತೀತ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, stellar remnant ಅಥವಾ brown dwarf ಗಳ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹ.

Artist's view gives an impression of how commonly planets orbit the stars in the Milky Way.[೧]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  1. "Planet Population is Plentiful". ESO. 11 ಜನವರಿ 2012. Retrieved 13 ಜನವರಿ 2012.