ಸೌರಾತೀತ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, stellar remnant ಅಥವಾ brown dwarf ಗಳ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹ.

Artist's view gives an impression of how commonly planets orbit the stars in the Milky Way.[೧]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "Planet Population is Plentiful". ESO. 11 January 2012. Retrieved 13 January 2012.