ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ

ಭಾರತದ ನದಿ

ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಮೊದಲು ವಾರಾಹಿ, ಕೇದಕ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ.