ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್ (ಹುಟ್ಟು:ಆಗಸ್ಟ್ ೨೧, ೧೯೭೩, ಮಾಸ್ಕೋ, ಸೋವಿಯೆಟ್ ಒಕ್ಕೂಟ) ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಸ್ಥಾಪಕ.

ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್